Kalendarium

1969-1972 Okres założycielski. Ku Bibliotece Akademickiej

19 czerwca 1969. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca 1969 roku powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską przy której zaczyna działać Biblioteka. Funkcję organizacji Biblioteki, a tym samym pierwszego dyrektora placówki powierzono pani mgr Klementynie Helis.

1970. Utworzenie biblioteki Zakładu Historii przy powstałym Samodzielnym Zakładzie Historii (obecnie Czytelnia Historyczna) oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (obecnie Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza).


1973-1990 Czas rozwoju

1973. Utworzenie Biblioteki Wydziału Pedagogicznego (obecnie Czytelnia Pedagogiczna).

1 października 1973. Wyodrębnienie w strukturze Biblioteki Głównej Oddziału Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów.

1974/1975. Utworzenie Czytelni Czasopism, Oddziału Informacji Bibliograficznej, Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego oraz Pracowni Zbiorów Specjalnych. Zaplanowanie rozpoczęcia tworzenia księgozbioru podstawowego z zakresu filologii angielskiej i germańskiej. Podjęcie, rozpoczętej przez Dział Wydawnictw, wymiany publikacji Uczelni z 27 bibliotekami.

17-31 stycznia 1977. Z okazji 32. rocznicy wyzwolenia Kielc Biblioteka Główna WSP zorganizowała wystawę „Kielecczyzna dawna i współczesna w ikonografii i literaturze pięknej”.

1977. Podjęcie decyzji o systematycznym pozyskiwaniu mikrofilmów określonych tytułów i roczników czasopism. W pierwszej kolejności zakupiono w Bibliotece Narodowej kilka najstarszych roczników „Gazety Kieleckiej”.

1980. Podział księgozbioru Biblioteki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (wydzielenie księgozbioru chemicznego i matematyczno-geograficznego).

luty 1982. Objęcie przez doc. dr. hab. Zenona Guldona stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

styczeń 1984. Objęcie przez dr. Jana Waluszewskiego stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1 maja 1986. Objęcie przez mgr Wandę Skawińską stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1990. Utworzenie Czytelni Instytutu Nauk Społecznych przy Instytucie Nauk Społecznych (obecnie Czytelnia Zarządzania i Administracji).


1991-1999 Nadążyć za postępem – automatyzacja procesów bibliotecznych

1992. Zakup systemu komputerowego SOB (wersja 4.1) autorstwa pracowników Politechniki Świętokrzyskiej, Joanny i Krzysztofa Sapiehów.

styczeń-grudzień 1993. Podjęcie przez Uczelnię intensywnych działań związanych z komputeryzacją, miedzy innymi Biblioteki Głównej, podłączeniem – wraz z Politechniką Świętokrzyską – do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK.

1995. Objęcie przez dr Henryka Suchojada stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1996. Wdrożenie kolejnej wersji systemu Sob (wersja 5.01)

1997. Przyznanie Bibliotece pomieszczeń na parterze w budynku „B” Wydziału Humanistycznego przy ul. Lesnej 16 (dawny Instytut Fizyki) z przeznaczeniem na Czytelnię Główną.

1998/1999. Rozpoczęcie działalności Czytelni Instytutu Fizyki.

koniec lat 90-tych XX w. Wszystkie agendy Biblioteki zmieniły nazwę z Biblioteka na Czytelnia.

22 kwietnia 1999. Podpisanie umowy licencyjnej na zakup i użytkowanie podstawowej wersji systemu ALEPH (wersja 505.12.2) z TCH Systems z Warszawy, polskim przedstawicielem właściciela systemu izraelskiej firmy Ex Libris. Rozpoczęcie czynności wdrożeniowych ww. systemu w Bibliotece Głównej.

Grudzień 1999. Zamknięcie SOB-a w module Opracowania i ostateczna konwersja bazy do systemu ALEPH.


2000-2008 Wielka informatyzacja – epoka baz elektronicznych

13 listopada 2000. Zainaugurowanie działalności Galerii Akademickiej przy Oddziale Zbiorów Specjalnych wystawą jubileuszową Barbary Katarzyny i Czesława Erberów.

17 stycznia 2001. Ogólnopolska konferencja „Książ w Internecie”. W Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów. Kierownik Uczelnianego Centrum Informacji Kazimierz Kunisz przedstawił problemy związane z wdrażaniem systemu.

2001. Rozpoczęcie udostępniania czasopism elektronicznych przez Internet.

2001-2002. Uruchomienie dwóch pracowni multimedialnych: w Czytelni Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w Oddziale Informacji Naukowej.

2002. Włączenie do struktury Biblioteki Głównej Czytelni Neofilologicznej.

2003. Połączenie Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism w jedną Czytelnię Główną.
23 stycznia 2008. Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia („Dziennik Ustaw” z 7 marca 2008 roku).

2008. Likwidacja Czytelni Chemicznej i włączenie jej zbiorów do Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej.

2008. Podjęcie decyzji przez Władze Uczelni o budowie nowego gmachu Biblioteki. Opracowanie planu użytkowego.
1 sierpnia 2008. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania budynku Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych. Wykonawca – Pracownia Projektowa Janusz Pachowski „PPiP” z siedzibą w Izabelinie k/Warszawy.


2009-2011 Ku Bibliotece Uniwersyteckiej

5 listopada 2009. Uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia Biblioteki Głównej UJK. Podczas obchodów architekt, dr Janusz Pachowski, zaprezentował wizualizacje i omówił plany projektowanego przez jego pracownię nowego gmachu Biblioteki Głównej.
Galeria zdjęć

8 kwietnia 2010. Podpisanie przez Władze UJK umowy z firmą SKANSKA na budowę Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych.

18 czerwca 2010. Wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych. Poświęcenie budowy przez Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana.
Galeria zdjęć

25 listopada 2010. Zakończenie pierwszego etapu budowy Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych – stanu surowego zamkniętego.

26 listopada 2010. Uroczystość zawieszenia Wiechy na budowie Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych.
Galeria zdjęć

1 października 2011. Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasycznym. Pełna nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tym samym Biblioteka Główna stała się Biblioteką Uniwersytecką.


2012 Ku Otwartej Nauce

2012-2013. Prace mające na celu przygotowanie księgozbioru do przewiezienia oraz przystosowania go do pracy w nowym gmachu. Przeprowadzka do nowego gmachu.
Galeria zdjęć

10 października 2013. Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki i Uniwersyteckiego Centrum Danych.
Galeria zdjęć
Film

2014. Wdrażanie nowej organizacji pracy wynikającej głównie z wprowadzenia wolnego dostępu do zbiorów.
Film – O nowej Bibliotece

2 stycznia 2014. Udostępnienie dla czytelników księgozbioru dotyczącego Krajów Nordyckich (Kolekcja Nordycka) (zadanie zrealizowane ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (umowa nr 716/P-DUN/2013).
Kolekcja nordycka w katalogu online
Film – Kolekcja nordycka

4 czerwca 2014. Zainaugurowanie działalności Galerii Uniwersyteckiej w nowym gmachu Biblioteki wernisażem wystawy prac prof. Wincentego Kućmy pt. „Światło w cieniu”.
Galeria zdjęć
Film

23 czerwca 2014. Wystawa pt. „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”. Wystawa zainaugurowała działalność przyszłego Muzeum Uniwersytetu. Ideę utworzenia Muzeum podjął JM Rektor UJK prof. Jacek Semaniak.
Galeria zdjęć – Wystawa „Z kart historii Uczelni”

20 marca 2014. Wizyta w Bibliotece ambasadora Finlandii w Polsce Jariego Viléna.
Galeria zdjęć

16 czerwca 2014. Wizyta w Bibliotece ambasadora Szwecji w Polsce Jego Ekscelencji Staffana Herrströma.
Galeria zdjęć

Wrzesień 2015. Pozyskanie księgozbioru zlikwidowanej Biblioteki Polskiej w Brukseli (10.000 woluminów).

17-18 września 2015. Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizator Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach.
Galeria zdjęć
Film

20–21 października 2015. Organizacja I ogólnokrajowej konferencji naukowej pt. Sztuka w świętokrzyskiem. Współorganizator: Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

2016. Udział w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

18 marca 2016. Wizyta w Bibliotece Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec dr Wernera Köhlera oraz Attaché Konsulatu do spraw kultury i edukacji pani Reginy von Ahn.
Galeria zdjęć

Grudzień 2016. Odnalezienie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach wojennego egzemplarza kieleckiego wydania „Dywizjonu 303” [egzemplarz poszukiwany przez historyków oraz Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie].

9 listopada 2017. Wernisaż wystawy pt. „500 lat Reformacji”. Przygotowanie wystawy: Konsulat Generalny RFN w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Ursula Maier, konsul z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.
Galeria zdjęć

23 listopada 2017. Organizacja II ogólnokrajowej konferencji naukowej „Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku”. Współorganizatorzy: Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Galeria zdjęć

27 listopada 2017. Organizacja ogólnokrajowej konferencji naukowej „Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii”. Współorganizator: Instytut Historii UJK.
Galeria zdjęć

Styczeń 2018.
Udostępnienie czytelnikom materiałów z archiwum domowego Emila Zegadłowicza w Bibliotece Cyfrowej UJK (zadanie zrealizowane ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (umowa nr 516/P-DUN/2016).
Udostępnienie czytelnikom kolekcji zbiorów drukowanych dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu oraz udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej UJK materiałów zaliczanych do zabytkowej kolekcji Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu (Gabinet Świętokrzyski) (zadanie zrealizowane ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (umowa nr 516/P-DUN/2016).

31 października 2018. Powierzenie Bibliotece zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zarządzeniem nr 76/2018 Rektora UJK).

1 grudnia 2018. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołał na stanowisko Dyrektora BU mgra Andrzeja Antoniaka (funkcję tę – po 23 latach – przestał pełnić dr Henryk Suchojad w związku z przejściem na emeryturę).

31 grudnia 2018. Biblioteka Uniwersytecka w czołówce najwięcej katalogujących instytucji bibliotecznych. Wprowadzono 10051rekordów zajmując tym samym 7 miejsce (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny).

2019. Biblioteka pierwszy raz włącza się w ogólnopolskie wydarzenia: Narodowe Czytanie (6 września) i Noc Bibliotek (5 października).

23 października – 31 grudnia 2019. Nawiązanie współpracy ze światowej sławy artystą-plastykiem Rafałem Olbińskim. Współpraca ta zaowocowała zorganizowaniem wystawy plakatu połączonej z przekazaniem Uniwersytetowi plakatu wykonanego przez Rafała Olbińskiego z okazji 50-lecia powstania Uczelni.

8 lutego 2021
Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w towarzystwie prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki, prorektora do spraw nauki, wizytował Bibliotekę.
Informacja o wizycie w serwisie UJK

12 marca 2021
Repozytorium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest indeksowane w ogólnoświatowym katalogu repozytoriów OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

18 kwietnia 2021
Biblioteka Uniwersytecka (wypożyczalnia, wolny dostęp do książek i czasopism (I i II piętro oraz Oddział Informacji Naukowej) zostaje otwarta w niedziele w godzinach 10:00 – 13:00. Tym samym czytelnicy uzyskują dostęp do zasobów BU UJK 7 dni w tygodniu.

16 marca – 30 kwietnia 2021
Wystawa pt. „Partytura. Notacje wizualno-dźwiękowe”. Wystawa doktorska Ewy Wiśniewskiej-Zduniak.
Oprowadzanie autorskie online
Katalog wystawy dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej UJK

3 września 2021
Narodowe Czytanie 2021
W Bibliotece Uniwersyteckiej UJK zebrali się pracownicy naszej uczelni na czele z prof. dr hab. Agnieszką Gałuszką, prorektor do spraw nauki. Każda z osób czytała fragment dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej” z 1906 roku. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Moralność pani Dulskiej”, a może nie…” (3.09.-30.09.2021) w Galerii Uniwersyteckiej dotycząca książki i twórczości Gabrieli Zapolskiej.
Transmisja online
Galeria zdjęć

9 października 2021
VII wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia” w formie zdalnej.
Transmisja online

20 października 2021
Spotkanie z autorem „Małego Oświęcimia”. Błażej Torański o tragicznej historii”.
Galeria zdjęć
Transmisja online

21 października 2021
Konferencja „Wincenty z Kielc. Epoka i dziedzictwo” w ramach II Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej imienia Wincentego z Kielc. Panel naukowy „Wincenty z Kielc. Epoka i dziedzictwo”.
Galeria zdjęć
Filmowy skrót konferencji

6 października – 19 listopada 2021
Arkadiusz Sędek „Konterfekt”. Wystawa fotografii w Galerii Uniwersyteckiej UJK
Transmisja online (finisaż)
Katalog wystawy dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej UJK

7 grudnia 2021
Spotkanie z Krzysztofem Nodarem Ciemnołońskim pt. „GRUZJA – krainy Wysokiego Kaukazu”.
Transmisja online

10 grudnia 2021
Organizacja wystawy w Wojewódzkim Domu Kultury w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na wystawie zaprezentowano wybrane materiały archiwalne oraz publikacje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, w tym z Archiwum Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” (10.12.2020 – 21.12.2021).
Galeria zdjęć

15 grudnia 2021 – 28 luty 2022.
Wystawa plakatów Marka Osmana „Niezmienne stany świadomości” w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. 23 luty finisaż online wystawy.
Transmisja finisażu
Katalog wystawy dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej UJK

Grudzień 2021
Podsumowanie zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków budżetu państwa, program Ministra Edukacji i Nauki: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych:

Podsumowanie projektów zrealizowanych przez Bibliotekę UJK w latach 2020-2021 – materiał filmowy


Luty 2022.
Zmiana strony internetowej Biblioteki. Media społecznościowe: utworzenie konta na Instagramie. Nowa odsłona konta na Facebooku.
Informacja o nowej odsłonie Biblioteki w mediach społecznościowych

15 luty 2022.  Spotkanie autorskie dotyczące promocji książki „Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza–Radzikowskiego” Radosława Kutego, wydawca Antykwariat Górski Filar Kielce (Biblioteka Uniwersytecka UJK objęła patronatem książkę). Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Bo góry na to są, by zachwycały. Eljaszowie i Tatry”(15.02. 2022 – 18.03.2022).
Galeria zdjęć
Transmisja online spotkania autorskiego

9 marca 2022.  Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Kongres jako jeden z elementów przygotowań do zgłoszenia kandydatury miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Główny organizator: Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Galeria zdjęć

18 marca 2022.  Finisaż wystawy  „Bo góry na to są, by zachwycały. Eljaszowie i Tatry”.
Galeria zdjęć
Katalog wystawy dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej UJK

8 kwietnia 2022. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej przez uczestników Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Galeria zdjęć
Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – filmowy skrót

25 maja 2022. Wernisaż wystawy Wincentego Kućmy „Relief 2016-2022”.
Czas trwania wystawy: 25 maja – 29 lipca 2022.
Zapowiedź wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej
Informacja o wystawie w serwisie informacyjnym Biblioteki