Misja

Misją Biblioteki Uniwersyteckiej UJK jest stworzenie nowoczesnego centrum informacji opartego na bazie gromadzonych zasobów, wspierających procesy naukowo-dydaktyczne oraz edukacyjne, realizowane w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oznacza to, że Biblioteka ma spełniać określone funkcje zarówno wobec Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jak też Ziemi Świętokrzyskiej. Obecna działalność Biblioteki opiera się na ponad 40-letniej tradycji, w myśl której Biblioteka zawsze uczestniczyła w życiu Uczelni oraz regionu.

Swoje cele Biblioteka Uniwersytecka realizuje poprzez:

 1. Misję naukową:
  • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspakajanie potrzeb pracowników naukowych oraz studentów Uczelni w zakresie dyscyplin reprezentowanych na UJK;
  • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
  • dokumentowanie działalności naukowej pracowników Uczelni;
  • dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie pracowników w rozwijaniu kompetencji zawodowych;
  • współpraca z organizacjami działającymi w Uczelni oraz w regionie świętokrzyskim.
 2. Misję społeczną i kulturalną:
  • współpraca środowiskowa, ogólnokrajowa i międzynarodowa z innymi bibliotekami oraz kadrą bibliotekarską w celu powiększania księgozbioru bibliotecznego oraz udoskonalania oferowanych usług;
  • właściwe przechowywanie, zabezpieczenie oraz ochrona zbiorów bibliotecznych;
  • szkolenie użytkowników w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji;
  • ułatwienie użytkownikom z niepełnosprawnościami dostępu do zbiorów Biblioteki;
  • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim;
  • rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska;
  • udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych;
  • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.