Formularz kontaktowy


  Administrator Pani/Pana danych osobowych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK) – informuje, że:

  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu,
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.ujk.edu.pl,
  4. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi UJK zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu lub do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać pisząc na adres buk@ujk.edu.pl,
  8. przysługuje Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody,
  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.
  Skip to content