Rocznik Biblioteki UJK

„Rocznik Biblioteki UJK” jest czasopismem naukowym, recenzowanym, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach. Zakres tematyczny publikacji obejmuje głównie dwie dyscypliny naukowe bibliotekoznawstwo i informację naukową oraz nauki historyczne. W związku z tym w czasopiśmie artykuły i materiały zamieszczane są w dwóch blokach tematycznych:

 • Biblioteka, książka, czytelnictwo;
 • Społeczeństwo, historia, kultura.

Każdy tom zamyka dział : Z życia Biblioteki, w którym znajdują się są najważniejsze informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Biblioteki w poszczególnych latach.

„Rocznik Biblioteki UJK” wydawany jest od 2009 roku. Dotychczas drukiem ukazały się dwa tomy. Pierwszy tom, z racji przypadającego w 2009 roku jubileuszu czterdziestolecia powstania Uczelni i Biblioteki, poświęcono wybranym aspektom działalności Biblioteki w latach 1969–2009.

Ze względu na tematykę zamieszczanych artykułów „Rocznik Biblioteki UJK” adresowany jest do szerokiego grona czytelników, m.in.: bibliotekarzy, historyków, regionalistów, pracowników naukowych i studentów.


Rocznik Biblioteki UJK Tom 1: Z dziejów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969–2008

Pod redakcją: Henryka Suchojada
Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009
ISSN 2080-7341
Spis treści


Rocznik Biblioteki UJK Tom 2

Pod redakcją: Henryka Suchojada
Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010
ISSN 2080-7341
Spis treści


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Jolanta Drążyk (sekretarz redakcji)
Grażyna Gulińska
Joanna Nowak
Henryk Suchojad (naczelny redaktor)
Karolina Wicha

ADRES REDAKCJI:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19
25–406 Kielce
tel.: (041) 349 7176
E-mail: Jolanta.Drazyk@ujk.edu.pl

RADA NAUKOWA:
W 2010 roku została powołana Rada Naukowa w składzie:
Prof. dr hab. Marek Czapliński – Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Marcin Drzewiecki – Biblioteka Narodowa – zmarł
Prof. dr hab. Danuta Hombek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Biblioteka Jagiellońska
Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Jerzy Zdrada – emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr Henryk Suchojad – Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach.

RECENZENCI:
Tom 1: 2009 – prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Tom 2: 2010 – prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Wskazówki dla autorów

 1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać na adres Redakcji. Proszę dołączyć informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon, e-mail). Redakcja zobowiązuje się do przekazania w ciągu miesiąca decyzji o przyjęciu materiałów i możliwym terminie opublikowania, podając numer Rocznika Biblioteki UJK (ostateczna decyzja o druku uzależniona jest od opinii recenzenta).
 2. Przyjmowane są materiały o objętości do 25 stron wydruku z zastosowaniem podanych niżej parametrów
 3. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie odsyła.
 4. W załączonym oświadczeniu autor musi stwierdzić, że praca została napisana zgodnie z normami etycznymi i nie została opublikowana w innym czasopiśmie, materiałach konferencyjnych itp.
 5. Za prace ogłoszone drukiem w Roczniku Biblioteki UJK autorzy nie otrzymują honorarium.
 6. Artykuły i rozprawy powinny mieścić się w dwóch grupach tematycznych: „Biblioteka, książka, czytelnictwo”, „Społeczeństwo, historia, kultura”.
 7. Tekst w jednobrzmiącej wersji należy przesyłać na wydruku i w postaci elektronicznej (CD-ROM lub załącznik do listu przesłanego na adres e-mail Redakcji – format *.doc, *.rtf) z zastosowaniem następujących parametrów:
  • druk jednostronny na kartkach formatu A4,
  • marginesy: górny i dolny po 2 cm, lewy 3 cm, prawy 4 cm,
  • równanie do lewego marginesu,
  • czcionka – Times New Roman 12 punktów,
  • śródtytuły – czcionka pogrubiona,
  • interlinia – 1,5 wiersza,
  • cytaty w cudzysłowach, zwykłą czcionką (bez kursywy),
  • numeracja stron u dołu (w stopce) po prawej stronie kartki.
 8. Przypisy należy:
  • umieścić u dołu odpowiednich stron,
  • sformatować tak, aby miały numerację ciągłą, rozpoczynającą się od 1,
  • zapisać taką samą wielkością czcionki oraz z interlinią, jak w tekście głównym,
  • zastosować jednolity system skrótów, tj. tamże, tenże, taż, ciż.
 9. W przypisach musi być zachowany konsekwentny zapis (zob. Przykłady przypisów) z uwzględnieniem:
  • inicjał imienia i nazwisko autora cytowanej publikacji,
  • tytuł – zapisany kursywą,
  • cytując artykuł, tytuł czasopisma – zapisany w cudzysłowie,
  • cytując książkę, nie należy uwzględniać nazwy wydawnictwa,
  • cytując część pracy zbiorowej, po opisie tej części (autor, tytuł artykułu lub rozdziału) i zapisie „w:” (bez nawiasu) trzeba podać tytuł pracy zbiorowej, nazwisko redaktora, opracowującego (w mianowniku, tj. red., a nie pod red.), miejsce i rok wydania, stronę odwołania,
  • cytując portal internetowy, należy podać pełną nazwę portalu, dokładny adres, datę dostępu (w nawiasie kwadratowym, tj. [dostęp: …]),
  • cytując książkę dostępną online, zapis powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania, dokładny adres internetowy, datę dostępu,
  • cytując artykuł w czasopiśmie internetowym, trzeba podać autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, dokładny adres, datę dostępu.
 10. W przypadku przywołania w przypisach drugi raz (i kolejne) pracy już uprzednio występującej w tekście należy zastosować następujący zapis: inicjał imienia i nazwisko autora, skrót tytułu (bez zastosowania wielokropka) pisany kursywą, numer strony.
 11. Do artykułu należy dołączyć streszczenie o objętości do tysiąca znaków.
 12. Informacja o autorze, która opublikowana będzie w alfabetycznym spisie autorów, powinna zawierać nazwisko, imię (imiona), tytuł i stopień naukowy, aktualne miejsce pracy.
 13. Wszelkiego rodzaju tabele powinny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla programu MS Word. Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z wszelkimi innymi graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które powinny być wykonane w technice czarno-białej.
 14. W przypadku zamieszczenia w tekście materiałów graficznych (zdjęcia, skany itp.), należy je podpisać z podaniem źródła oraz załączyć osobne pliki z każdą ilustracją w formacie *.jpg (w maksymalnej możliwej rozdzielczości).
 15. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni

Przykłady przypisów:

* D. Grabowska, Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych. Zarys problematyki, Warszawa 2003, s. 37.

* W. Smoczyński, Od ogona do głowy. Raport, „Polityka” 2008, nr 3, s. 39.

* K. Denek, Określenie zasadnicze dla dydaktyki, w: Współczesne odniesienia edukacyjne dla pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, red. B. Siemieniecki, Toruń 2009, s. 34.

* Z. Kilarska, Opracowanie zbiorów Biblioteki w aspekcie ogólnopolskich przepisów i zasad, „Rocznik Biblioteki UJK” 2009, t. 1, s. 113–115.

* R. Okraska, Stary, wspaniały świat, „Silva Rerum. Ekologiczne miscellanea” 1997, nr 27, http://www.zb.eco.pl/bzb/27/idee2.htm [dostęp: 2 maja 2012].

* Biblioteki NUKAT, http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_nubbw&layout, [dostęp: 31 stycznia 2012].

Skip to content