Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu pisemnego na sprzedaż używanych urządzeń do mikrofilmowania

Rozstrzygnięcie 16.02.2024 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu do sekretariatu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mieszczącego się przy ul. Uniwersyteckiej 19, pokój 2.21, w zakreślonym terminie, wpłynęła 1 oferta.

Zestawienie ofert ważnych:

Nr ofertyOferentCena oferty
1. Maciej Chojnacki „Blue Project”, 61-251 Poznań,
Os. Orła Białego 4/44
40 600,00 zł brutto

Zgodnie z wybranym trybem Komisja przetargowa przeprowadziła przetarg pisemny dotyczący sprzedaży urządzeń do mikrofilmowania uwzględniając zasady wynikające z Zarządzenia nr 78/2017 Rektora UJK z dnia 28 lipca 2017 r. Zgodnie z zapisem § 17 w zw. z § 27 ust. 2 zd. 2 Załącznika (instrukcji) do zarządzenia Nr 78/2017 r. Rektora UJK z dnia 28 lipca 2017 r. i złożeniem oferty przez tylko jednego oferenta, przetarg doszedł do skutku. Zgodnie z wybranym trybem wybrano ofertę:
Maciej Chojnacki „Blue Project”, 61-251 Poznań, Os. Orła Białego 4/44
Za cenę nabycia w wysokości: 40 600,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset zł).