Digitalizacja zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza


O projekcie

O projekcie


Umowa nr 516/P-DUN/2016

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

Nazwa zadania: Digitalizacja zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 r. - 31 grudzień 2017 r.

Wykonawca projektu:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka

Wartość zadania: 173 250,00 zł

Kwota dofinansowania MNiSW (DUN) : 135 000,00 zł

W ramach zadania zostało udostępnionych w postaci elektronicznej 19 475 dokumentów. Zdigitalizowane materiały zostały zamieszczone i udostępnione w Bibliotece Cyfrowej UJK.

Osiągnięto następujące cele:

Cel ogólny:

Poszerzono dostęp do zabytkowych druków, które stanowią cenną spuściznę naukową polskiej humanistyki XVIII, XIX oraz XX wieku poprzez ich opracowanie oraz digitalizację i publikację w sieci.

Cele szczegółowe:

Zabezpieczono, naukowo opracowano, zdigitalizowano unikatowe materiały źródłowe i rękopisy, wchodzące w skład archiwum domowego Emila Zegadłowicza. - Zachowano unikatową spuściznę dla przyszłych pokoleń;
Poprzez udostępnienie dokumentów w postaci elektronicznej wyrównano szansę dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i naukowych;
Stworzono warunki szkołom wyższym i ośrodkom naukowo - badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zwiększono potencjał naukowo-badawczy szkół wyższych;
Zaprezentowano wzorcowy model digitalizacji i udostępniania zasobów w oparciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniając najwyższy poziom dostępności, a więc i korzyści społecznych z digitalizowanego zasobu;
Popularyzowano ideę upowszechniania unikatowych rękopisów - materiałów źródłowych, jako równie znaczących co publikacje książkowe i czasopisma naukowe.

Rezultaty zadania:

powstanie bazy ogólnodostępnej w internecie liczącej 19 475 dokumentów;
podniesiono bezpieczeństwo zabytkowego zbioru, dzięki zapewnieniu dostępu do treści materiałów, bez konieczności udostępniania oryginałów;
zapewniono cyfrową archiwizację unikatowych materiałów.

Charakterystyka zasobu

Charakterystyka zasobu archiwalnego


Zbiór składa się z 19 609 kart. Najstarsze dokumenty archiwum Emila Zegadłowicza pochodzą z XVIII i XIX wieku. Najwięcej dokumentów pochodzi z pierwszych czterdziestu lat XX wieku, a więc wytworzonych za życia Zegadłowicza. Dotyczą one nie tylko życia osobistego, zawodowego Emila Zegadłowicza, ale również wielu aspektów życia społecznego, kulturalnego w Polsce w okresie międzywojennym. Szczególnie cenne, unikatowe są materiały związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Sztuki i Kultury (MSiK), w którym Emil Zegadłowicz pracował w latach 1919–1921 na stanowisku referenta. Skrupulatnie gromadził on kopie (często oznaczone jako K3/kopia) tworzonej wówczas dokumentacji, którą po zaprzestaniu pracy w Ministerstwie zabrał ze sobą do Gorzenia Górnego. Jest to bardzo interesujący zespół archiwalny będący źródłem wiedzy o pierwszych latach organizowania życia naukowego, społecznego i kulturalnego w niepodległej Polsce. Są to materiały wytworzone nie tylko przez Emila Zegadłowicza, ale również przez ważne postacie okresu międzywojennego.

Zbiór ma dużą wartość naukową i nie był do tej pory poddany opracowaniu i nie był udostępniany badaczom. Materiały zgromadzone przez Zegadłowicza stanowią niezwykle cenny materiał źródłowy i badawczy mogący posłużyć do prowadzenia różnorakich badań naukowych z zakresu historii Polski okresu międzywojennego, historii literatury, historii kultury, teatru, ruchu wydawniczego. Ze względu na charakter materiałów, ich różnorodność i unikatowość, po opracowaniu i udostępnieniu, znajdą się one w kręgu zainteresowań wielu badaczy.

W skład zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza wchodzą następujące grupy materiałów planowane do udostępnienia w postaci elektronicznej:

materiały biograficzne Emila Zegadłowicza – m. in. dokumenty i materiały dotyczące życia pisarza, przebiegu nauki szkolnej i studiów, potwierdzające przebieg pracy zawodowej, legitymacje, odznaczenia, dyplomy honorowe, gratulacje i laurki, papiery natury gospodarczej związane z majątkiem i dworem Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, sprawami finansowych pisarza (dokumenty bankowe, rachunki, kwity, pokwitowania, upomnienia, weksle); papiery poświadczające stan zdrowia pisarza i jego zgon; zbiór fotografii, szkice i portrety pisarza, pamiątki.
materiały dotyczące różnorodnej działalności Zegadłowicza zawodowej, wydawniczej, społecznej, literackiej, kulturalnej (m.in. materiały: związane z pracą w szkołach, Ministerstwie Kultury i Sztuki; współpracą z teatrami w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Wilnie; rozgłośniami radiowymi w Poznaniu, Katowicach, Krakowie; redakcjami czasopism).
materiały dotyczące powstania i funkcjonowania Ministerstwa Kultury i Sztuki.
materiały dotyczące działalności Związku Literatów Polskich w okresie międzywojennym.
materiały dotyczące powstania i działalności w latach 1922 - 1928 grupy literackiej "Czartak".
materiały dotyczące funkcjonowania rozgłośni radiowych w Poznaniu, Krakowie, Katowicach.
materiały związane z działalnością teatrów w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Wilnie (m. in. afisze, fotosy teatralne i fotografie z różnych spektakli teatralnych).
materiały związane z działalnością Małopolskiego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Ludowej, organizacji mającej na celu działalność oświatową, samokształceniową i samopomocową na wsi, oraz pracę nad podniesieniem rozwoju gospodarczego wsi.
twórczość Zegadłowicza (rękopisy, maszynopisy lub odbitki korektorskie utworów opublikowanych; rękopisy, maszynopisy dzieł nieopublikowanych za życia pisarza, pozostających w fazie wstępnej redakcji lub ukończonych i przygotowanych do druku; nieopublikowane prace przekładowe; rękopisy wierszy, które były na różnym etapie prac redakcyjnych, artykułów, prelekcji, odczytów przemówień; audycji radiowych, różne wykazy, spisy i opisy prac, notatki różne).
korespondencja wpływająca – listy do Zegadłowicza od rodziny, ludzi nauki, literatów, wydawców, krytyków, tłumaczy, działaczy, przyjaciół (największe zespoły listów od m.in. serdecznego przyjaciela pisarza Ludwika Misky'ego z lat 1906–1934, blisko 250 listów i kartek pocztowych, od znanej aktorki okresu międzywojennego Stanisławy Wysockiej ponad 250 listów, z lat 1924–1935, Kamy Ardelowej, profesor Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej, Marii Parafińskiej, Marii Koszyc Szołajskiej oraz listy m.in. od: Władysława Broniewskiego, Józefa Birkenmajera, Jerzego Borejszy, Pawła Hulki Laskowskiego, Stefana Jaracza, Juliusza Kleinera, Bolesława Leśmiana, Jana Lorentowicza, Kornela Makuszyńskiego, Józefa Mehoffera, Gustawa Morcinka, Władysława Orkana Smreczyńskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wacława Sieroszewskiego, Ludwika Solskiego, Leopolda Staffa, Artura Marii Swinarskiego, Jana Sztaudyngera, Kazimierza Tetmajera, Juliana Tuwima, Wandy Wasilewskiej, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Marii Jehanne Wielopolskiej, Witolda Wyspiańskiego).
korespondencja wychodząca – zbiór listów Emila Zegadłowicza do żony Marii z domu Kurowskiej; listy do matki, ojca i innych członków rodziny, brudnopisy listów do różnych osób, brudnopisy pism do różnych instytucji.
zbiór kart wizytowych znanych osób dwudziestolecia międzywojennego, często z adnotacjami.
materiały o Emilu Zegadłowiczu ( m.in. opinie, recenzje, wycinki prasowe).
materiały rodzinne – m.in. dokumenty ojca Tytusa Zegadłowicza, papiery matki Elżbiety Kaiszar, materiały rodziny Kaiszarów, Zegadłowiczów, Kurowskich.
materiały obce, m.in.: Parole na rok 1782 Stanisława Augusta; „Pamiętnik wygnańca z r. 1863”, prace plastyczne artystów zaprzyjaźnionych z Zegadłowiczem (m.in. prace Artura Marii Swinarskiego, Jana Stanisławskiego; rękopisy utworów Bolesława Leśmiana, Gustawa Morcinka, Stefana Essmanowskiego, Artura Marii Swinarskiego; zbiór fotografii różnych znajomych, przyjaciół Zegadłowicza.
materiały różne – m.in. dokumenty życia społecznego: różnego rodzaju materiały reklamowe, druki ulotne, bilety, karnety na bale, katalogi wystaw, cegiełki na szczytne cele, karty zamówień losów loteryjnych, losy loteryjne, papiery i druki firmowe różnych firm i instytucji, prospekty wydawnicze, karty pocztowe, okolicznościowe i widokówki.
kolekcja wycinków prasowych dotyczących różnych form działalności i twórczości literackiej Zegadłowicza.

Zadanie w liczbach

Zadanie w liczbach


19 609

Zasób archiwum domowego Emila Zegadłowicza to 19 609 kart

676

676 obiektów

100 kg

Waga zgromadzonego zasobu to 100 kg

30 216

Zasób zostanie zdigitalizowany i udostępniony w sieci internet - 30 216 skanów


Fotografie


Zespół

Zespół


Koordynator zadania – mgr Karolina Wicha

Kwerenda naukowa, konsultacja merytoryczna - dr Henryk Suchojad

Opracowanie naukowe zbioru – dr Jolanta Drążyk

Foliowanie rękopisów – mgr Dorota Śmietańska

Obsługa informatyczna zadania – mgr inż. Marcin Gabryś

Digitalizacja – mgr Radosław Januszewski

Opisy katalogowe w systemie dLibra – mgr Andrzej Antoniak

+48 41 349 7155