Biblioteka Klasztoru Benedyktynów
na Świętym Krzyżu


O projekcie
By Jakub Hałun - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

O projekcie


Umowa nr 516/P-DUN/2016

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

Nazwa zadania: Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu – odtworzenie wirtualne zachowanego zasobu wraz z utworzeniem Gabinetu Świętokrzyskiego.

Termin realizacji: 1 marca 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

Wykonawca projektu:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka

Wartość zadania: 152 358,00 zł

Kwota dofinansowania MNiSW (DUN) : 102 250,00 zł

W ramach zadania:

Zgromadzono i wydzielono kolekcję w postaci Gabinetu Świętokrzyskiego liczącą 1441 egz. zbiorów dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu: 417 zakupionych oraz 1024 wydzielonych ze zbiorów Biblioteki UJK. Gabinet jest miejscem do pracy mającym na celu przede wszystkim prezentowanie wyników zrealizowanego projektu, wyposażonym w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

Utworzono zasób cyfrowy liczący 29 publikacji (tj. 11 378 skanów), utworzony w drodze skanowania zachowanych zbiorów zaliczanych do zabytkowej kolekcji Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Digitalizacja dzieł wytypowanych do zamieszczenia w sieci, oprócz udostępnienia interesującego przekroju dokumentów, przyczyniła się do zdobycia przez pracowników Biblioteki specjalistycznego doświadczenia w zakresie cyfryzacji różnych rodzajów piśmiennictwa. Zdigitalizowane materiały zostały zamieszczone i udostępnione w Bibliotece Cyfrowej UJK.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto:

Cel ogólny:

Poszerzono dostęp do zabytkowych druków biblioteki Klasztoru. Poprzez digitalizację i publikację w sieci Internet materiałów w zakresie otwartym w domenie publicznej, umożliwiono szybki dostęp do ww. zasobów szerokiemu kręgu użytkowników (w kraju, jak i za granicą).

Cel szczegółowe:

zabezpieczono najcenniejsze materiały stanowiące dziedzictwo nauki;
zachowano dziedzictwo naukowe dla przyszłych pokoleń;
poprzez udostępnienie dokumentów w postaci elektronicznej wyrównano szansę dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i naukowych;
stworzono warunki szkołom wyższym i ośrodkom naukowo - badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zwiększono potencjał naukowo-badawczy szkół wyższych;
zaprezentowano wzorcowy model digitalizacji i udostępniania zasobów w oparciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniając najwyższy poziom dostępności, a więc i korzyści społecznych z digitalizowanego zasobu.

Rezultaty:

W wyniku realizacji zadania:
Zgromadzono i wydzielono kolekcję w postaci Gabinetu Świętokrzyskiego liczącą 1441 egz. zbiorów dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu: 417 zakupionych oraz 1024 wydzielonych ze zbiorów Biblioteki UJK. Gabinet jest miejscem do pracy mającym na celu przede wszystkim prezentowanie wyników zrealizowanego projektu, wyposażonym w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
Powstał zasób cyfrowy liczący 29 publikacji (tj. 11 378 skanów), utworzony w drodze skanowania zachowanych zbiorów zaliczanych do zabytkowej kolekcji Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu.

Media o zadaniu:

Gabinet Świętokrzyski - TVP3 Kielce
Klasztorne księgi w Bibliotece UJK - Radio Kielce

Zadanie w liczbach

Zadanie w liczbach


417

417 szt. zakupionych materiałów

1024

1024 szt. materiałów wydzielonych ze zbiorów Biblioteki UJK

29

29 szt. materiałów zdigitalizowanych i udostępnionych w sieci Internet


Zespół

Zespół


Kierownik projektu - dr Henryk Suchojad

Koordynator zadania – Katarzyna Zaborek

Kwerenda naukowa – dr Henryk Suchojad, dr Mariusz Lubczyński, mgr Katarzyna Król-Golda

Kwerenda naukowa w federacji bibliotek cyfrowych – mgr Andrzej Antoniak

Zakup księgozbioru – mgr Justyna Adamczyk

Opracowanie formalne – mgr Edyta Brylska-Szmidt , mgr Renata Krokos

Opracowanie rzeczowe – mgr Justyna Regulska

Opracowanie techniczne – mgr Marta Kołomańska, mgr Adam Bandrowski

Obsługa informatyczna – mgr inż. Marcin Gabryś

Digitalizacja oraz wprowadzenie do systemu dLibra opisów katalogowych – mgr Ewa Brąś, mgr Ewelina Łojek

Katalog – mgr Anna Łojek

+48 41 349 7155