O projekcie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Biblioteka Uniwersytecka i Katedra Krajów Europy Północnej http://kkep.ujk.edu.pl/ mieszcząca się na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK otrzymały dofinansowanie z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę pn. Biblioteka Nordycka.

Projekt Biblioteka Nordycka to organizacja największego w Europie Środkowej międzynarodowego księgozbioru poświęconego krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii i stosowanym naukom społecznym.

Projekt odwołuje się do rozwoju potencjału wiedzy, określanej jako strategiczna w ramach Strategii POLSKA 2030 – wyzwania rozwojowe (red. M. Boni), sformułowanej przez Rząd RP we wszystkich jej 10. Obszarach (m. in. Wyzwania demograficzne, spójność energetyczna, kapitał społeczny), poprzez pozyskanie, popularyzację i absorpcję w Polsce najnowszej światowej literatury przedmiotu.

Czas trwania projektu: 01. 01. 2013 – 31.12.2013

Cel

Celem projektu "Biblioteka Nordycka" jest utworzenie unikalnego, nowoczesnego księgozbioru międzynarodowego z zakresu nauk społecznych (w szczególności dyscypliny: nauki polityczne, zarządzanie, stosunki międzynarodowe), poświęconego krajom nordyckim.

Innowacyjny projekt Biblioteki nordyckiej, umieszczonej w nowoczesnym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, umożliwi uzupełnienie polskich zbiorów naukowych o najnowsze pozycje ze światowej literatury przedmiotu. Pozwoli to na:

Sposób realizacji

Metoda realizacji projektu miała charakter pogłębionej analizy porównawczej. Projekt był realizowany przez 12 miesięcy. Etapami realizacji metody były kolejno:

  1. kwerenda naukowa w kluczowych uniwersyteckich wydawnictwach europejskich,
  2. zakup 264 woluminów,
  3. klasyfikacja, a następnie udostępnienie polskiemu środowisku naukowemu zbioru poprzez wyodrębnioną kolekcję w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, pod naukową opieką Katedry Krajów Europy Północnej UJK.

Posiadane zasoby oraz sprzęt umożliwiły opracowanie merytoryczne oraz techniczne (katalogowanie, etykietowanie) pozyskanego księgozbioru specjalistycznego i zespolenie go z posiadanym zbiorem archiwalnym, ofiarowanym przez pracowników Katedry Krajów Europy Północnej UJK i Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, m. in. prof. Ryszard Czarny, kierownik Katedry Krajów Europy Północne UJK ofiarował książki, druki ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany dotyczące krajów skandynawskich, celem utworzenia kolekcji nordyckiej, w liczbie 350 egzemplarzy.

Zasięg oddziaływania

Skala oddziaływania: rosnąca, setki studentów i specjalistów, korzystających ze zbioru w skali roku, w tym osoby z zagranicy np. visiting professors z Kielc, Krakowa, Warszawy i inni.

Rezultaty